regulamin sprzedaży biletów on-line

Organizatorem sprzedaży online poprzez stronę internetową sprzedaz.jazovia.pl jest HH Poland S.A. z siedzibą w Gliwicach przy ul.Toszeckiej 101, NIP: 969-07-95-067. 

1. Umowa sprzedaży pomiędzy Kupującym, a HH Poland S.A.zostaje zawarta w przypadku spełnienia wymaganych procedur zakupu biletów na stronie sprzedaz.jazovia.pl, tj.: 

 a) złożenia przez Kupującego zamówienia online poprzez zakładkę: KUP BILET,
 b) wypełnienia formularza i wymaganych w nim danych,
 c) uiszczenia przez Kupującego zapłaty za zamówienie poprzez system Przelewy24,
 d) otrzymania przez Kupującego potwierdzenia realizacji transakcji na wskazany przez Kupującego adres e-mail. 

2. Dokonanie zakupu biletów w systemie online oznacza akceptację przez Kupującego regulaminu CK Jazovia

3. Podana cena biletu jest ceną brutto, zawiera należny podatek VAT. 

4. Kupujący po potwierdzeniu przyjęcia płatności poprzez system Przelewy24 otrzymuje na podany przez Kupującego adres poczty elektronicznej załącznik z biletem elektronicznym do samodzielnego wydruku.Każdy bilet oznaczony jest indywidualnym kodem. Kod generowany jest elektronicznie i udostępniany jedynie Kupującemu. Wstęp na koncert jest możliwy tylko po okazaniu i weryfikacji biletu wstępu. 

5. W przypadku zakupu, w ramach jednego zamówienia, więcej niż jednego biletu, ale nie więcej niż czterech sztuk, na wszystkich biletach widnieć będzie imię i nazwisko Kupującego. Jeżeli z biletów będzie korzystała inna osoba niż Kupujący, którego dane widnieć będą na bilecie, posiadacz biletu zobowiązany jest do wejścia na widownię razem z Kupującym, a w przypadku, gdy Kupujący będzie nieobecny, do udokumentowania faktu otrzymania biletu od Kupującego. 

6. Po dokonaniu zakupu Kupujący jest zobowiązany do niezwłocznego skontrolowania otrzymanych biletów pod kątem ich zgodności ze złożonym zamówieniem. 

7. Bilet należy przechowywać w bezpiecznym miejscu.Przekazanie go przez Kupującego innej osobie, kopiowanie, zagubienie lub jego utrata, jak również udostępnienie biletu lub numeru identyfikatora zamówienia osobom trzecim, może uniemożliwić Kupującemu uczestnictwo w koncercie, na który został zakupiony bilet. 

8. Kupujący chcący otrzymać fakturę VAT proszony jest o wysłanie maila na adres sprzedaz@jazovia.pl z numerem zamówienia i danymi niezbędnymi do jej wystawienia. 

9. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 28.12.2018 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących, sprzedaż biletów w zakresie zamówienia i płatności drogą internetową nie podlega fiskalizacji, w związku z czym Kupujący nie otrzymuje paragonu fiskalnego. 

10. Sprzedaż biletów w Systemie online kończy się 60 minut przed terminem koncertu. 

11. HH Poland S.A. nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania przez Kupującego nieprawdziwych lub błędnych danych w formularzu zamówienia. 

12. HH Poland S.A. nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie konsekwencje wynikające z nieprawidłowości w funkcjonowaniu systemu płatniczego Przelewy24. 

13. Wszelkie reklamacje wymagają zgłoszenia na adres mailowy: sprzedaz@jazovia.pl i zostaną rozpatrzone w ciągu 30 dni kalendarzowych. 

14. Zwrot biletu zakupionego online może nastąpić najpóźniej w terminie 3 dni przed datą wydarzenia. Bilety niewykorzystane, które utraciły ważność nie podlegają zwrotowi (nie dotyczy biletów na transmisje on-line).

15. Administratorem danych osobowych podawanych prze osoby dokonujące zakupu biletów poprzez stronę internetową sprzedaz.jazovia.pl –Kupujących w rozumieniu niniejszego regulaminu, jest HH Poland S.A. z siedzibą w Gliwicach przy ul. Toszeckiej 101, NIP: 969-07-95-067

16. W razie jakichkolwiek pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych należy kontaktować się z przedstawicielem administratora na adres poczty elektronicznej: sprzedaz@jazovia.pl 

17. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże stanowi warunek zawarcia umowy sprzedaży biletów i jest niezbędne do jej wykonania. Bez podania danych osobowych zakup biletu nie jest możliwy. 

18. Do zawarcia umowy niezbędne jest podane następujących danych osobowych przez Kupującego: imię, nazwisko oraz adres e-mail . Podane dane winny być prawdziwe, albowiem podanie danych niezgodnych ze stanem rzeczywistym może mieć wpływ na prawidłowe wykonanie umowy sprzedaży. 

19. Każdej osobie, która podała swoje dane osobowe przysługuje prawo żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych,ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych i prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

20. Osoby dokonujące zakupu biletów wyrażają zgodę na przetwarzanie przez administratora danych osobowych, które są niezbędne do realizacji umowy sprzedaży biletów. Osoby te mogą ponadto, lecz nie jest to wymagane, poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu zamówienia,wyrazić zgodę na wykorzystywanie przekazanych danych osobowych w celach marketingowych związanych z ofertą biletów oraz wydarzeniami kulturalnym i organizowanymi przez administratora oraz w celu otrzymywania newslettera. 

21. Osoba kupująca bilet wyraża jednocześnie zgodę na upublicznianie swojego wizerunku w formie zdjęć, filmu z wydarzenia, a także materiałów promocyjnych, które powstają na tej podstawie. 

22. Dane Kupujących są przechowywane wyłącznie w zabezpieczonych zgodnie z właściwymi przepisami urządzeniach i systemach
informatycznych. 

23. Odbiorcami danych osobowych przetwarzanych przez administratora mogą być podmioty zajmujące się obsługą informatyczną administratora oraz obsługą płatności elektronicznych. 

24. Dane osobowe nie będą profilowane.   

Operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru
Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.   

COVID19– Procedura